ALGEMENE VOORWAARDEN van HOFFICE SUPPORT

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
- Hoffice Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Hoffice Support gevestigd aan Colombo Bastion 1 te 1991 SR Velserbroek, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70672245;
- opdrachtgever: de natuurlijke persoon die, of het bedrijf in elke rechtsvorm dat, een overeenkomst aangaat met Hoffice Support;
- overeenkomst: de overeenkomst tussen Hoffice Support en de opdrachtgever;
- werkzaamheden: de werkzaamheden die Hoffice Support in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;
- schriftelijk: email, WhatsApp, SMS bericht of elke andere vorm van online communicatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hoffice Support en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hoffice Support, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. In geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de tekst van deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Hoffice Support vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Gedurende de overeenkomst heeft Hoffice Support het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2.7. Indien Hoffice Support niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Hoffice Support het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Hoffice Support zijn vrijblijvend.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Hoffice Support opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Hoffice Support haar aanbieding baseert.
3.3. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard. Dit kan mondeling of schriftelijk. Indien Hoffice Support haar werkzaamheden heeft aangevangen zonder dat de opdrachtgever daar tegen heeft geprotesteerd wordt geacht dat het aanbod op basis van de offerte is aanvaard.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Hoffice Support daaraan niet gebonden.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoffice Support niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Hoffice Support niet.
3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen en tarieven

4.1. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door Hoffice Support gedane aanbieding. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen zijn exclusief reis- , parkeer-en verblijfskosten. Aan natuurlijke personen worden prijzen inclusief btw gecommuniceerd.
4.2. Hoffice Support verleent haar diensten op grond van uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hoffice Support heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.3. Hoffice Support is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Hoffice Support, dat in redelijkheid niet van Hoffice Support mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
4.4. Kosten van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst door Hoffice Support worden betrokken, worden separaat op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Hoffice Support en opdrachtgever wordt overeengekomen.
4.5. In geval van op verzoek van de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden buiten de inhoud van de overeenkomst, worden deze – ook in geval partijen een vaste prijs zijn overeengekomen – bij opdrachtgever als meerwerk in rekening gebracht tegen de gangbare tarieven van Hoffice Support en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven die in de branche voor die werkzaamheden gelden.
4.6. In geval van een doorlopende overeenkomst is Hoffice Support gerechtigd jaarlijks in de maand januari haar prijzen te verhogen aan de hand van het meeste recente consumenten indexcijfer.

Artikel 5. Facturatie en betaling

5.1. Facturatie voor de werkzaamheden geschiedt maandelijks vooraf. Eventueel meerwerk zal achteraf
worden gefactureerd.
5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Hoffice Support aan te wijzen bankrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.
5.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, verkeert opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand en ingeval de wettelijke rente hoger ligt de wettelijke rente. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
5.4. Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, aanvraag onder curatele stelling en overlijden van de opdrachtgever alsmede wanneer beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.5. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5.6. Hoffice Support kan de opdrachtgever bij het aangaan en/of ten tijde van de overeenkomst verzoeken zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze zekerheid kan onder meer worden gesteld door het voldoen van een voorschotnota.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Hoffice Support zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Op Hoffice Support rust te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis.
6.2. Hoffice Support voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
6.3. Hoffice Support heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
6.4. Hoffice Support kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het
door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer
naamsbekendheid.
6.5. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Hoffice Support afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. Hoffice Support is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
6.6. Hoffice Support en Opdrachtgever zijn zich er van bewust dat het slagen van de dienstverlening afhankelijk is van inspanning aan beide kanten, goede communicatie en goede onderlinge samenwerking. Opdrachtgever verleent derhalve op verzoek van Hoffice Support die medewerking die in redelijkheid van hem kan worden verlangd.
6.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het Hoffice Support vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.8. De opdrachtgever levert slechts gegevens aan, welke geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de opdrachtgever, ondanks het voornoemde, inbreuk makende gegevens aan Hoffice Support verstrekt, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Hoffice Support in geval van eventuele aanspraken van derden wegens het gebruik van de aangeleverde inbreuk makende gegevens.
6.9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn hardware en software. Opdrachtgever draagt het risico van de door Hoffice Support in dat kader geleverde diensten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de naleving en het beheer van de geleverde Diensten en voor instructies aan medewerkers en gebruikers.
6.10. Opdrachtgever zal zijn systemen te allen tijde adequaat beveiligen, te allen tijde een
antivirusprogramma in werking hebben en regelmatig – op zijn minst een keer per
week – back-ups maken van haar systemen.
6.11. Hoffice Support is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.12. Indien de opdrachtgever aan Hoffice Support informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden
of software vrij zijn van virussen en defecten.
6.13. De opdrachtgever vrijwaart Hoffice Support voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.14. De opdrachtgever is gehouden Hoffice Support onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang
kunnen zijn.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst

7.1. De overeenkomst tussen Hoffice Support en opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
7.2. Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is deze door opdrachtgever opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 14 dagen. Opzegging geschiedt tegen de laatste dag van een lopende maand en wordt schriftelijk gedaan.

Artikel 8. Annulering

8.1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van Hoffice Support.
8.2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
8.3. De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Hoffice Support verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
8.4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Opzegging

9.1. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

Artikel 10. Wijziging factuuradres of verhuizing

10.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk aan Hoffice Support mede te delen.
Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst
11.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
11.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hoffice Support zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
11.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Hoffice Support de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
11.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Hoffice Support daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die Hoffice Support in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij Hoffice Support of bij haar licentiegever(s).
12.2. Hoffice Support verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Hoffice Support heeft voldaan.
12.3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op het werk berusten uitsluitend bij Hoffice Support of bij haar licentiegever(s).
12.4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
12.5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Hoffice Support, dan heeft Hoffice Support het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Hoffice Support daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
12.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de door intellectueel eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Hoffice Support voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
12.7. Hoffice Support is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft Hoffice Support het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.
12.8. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Hoffice Support ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1. Hoffice Support is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Hoffice Support ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
- de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
- ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing wordt verklaard;
- de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
13.2. Voorts is Hoffice Support bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Hoffice Support op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hoffice Support de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4. Hoffice Support behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Van overmacht aan de zijde van Hoffice Support is onder andere sprake indien Hoffice Support verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Hoffice Support de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Hoffice Support zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Hoffice Support ten gevolge waarvan Hoffice Support haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
14.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4. Voor zover Hoffice Support ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hoffice Support gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Klachten

15.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan Hoffice Support kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hoffice Support in staat is adequaat te reageren.
15.2. Als na beoordeling van Hoffice Support een klacht gegrond is gebleken, dan zal Hoffice Support de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
15.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Hoffice Support slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
15.4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
15.5. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met Hoffice Support:
- via het e-mailadres: linda@hofficesupport.nl;
- via het telefoonnummer: 06-53518221.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

16.1. Hoffice Support kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
- een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten
kan worden toegeschreven;
- enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
16.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Hoffice Support is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Hoffice Support tegen alle aanspraken ter zake.
16.3. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Hoffice Support niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
16.4. Hoffice Support is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
16.5. Hoffice Support is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
16.6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar
aanleiding van een advies van Hoffice Support, maakt.
16.7. Hoffice Support kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het
resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de
opdrachtgever.
16.8. Hoffice Support is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van
verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
16.9. Iedere aansprakelijkheid van Hoffice Support voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
16.10. Indien Hoffice Support aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hoffice Support beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Hoffice Support gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximaal bedrag van €2.500,-.
16.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Hoffice Support, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen of die aan hen ter kennis komt en waarvan men weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk van aard is.
17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hoffice Support gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hoffice Support zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hoffice Support niet gehouden tot schadevergoeding.
17.3. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waar dit wordt verstrekt.
17.4. Aan en door opdrachtgever door en aan Hoffice Support verstrekte gebruikersnamen, codes, wachtwoorden, et cetera zijn vertrouwelijk en mogen niet door opdrachtgever danwel Hoffice Support worden gekopieerd, niet verder verspreid en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waar deze voor worden verstrekt.
17.5. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Hoffice Support is het opdrachtgever niet toegestaan werkwijze, methoden en technieken van Hoffice Support te verveelvoudigen en/of te openbaren. Adviezen van Hoffice Support aan opdrachtgever worden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Hoffice Support niet aan derden verschaft.

Artikel 18. Privacy, datalek en gegevensverwerking

18.1. Opdrachtgever staat er jegens Hoffice Support voor in dat opdrachtgever aan alle wettelijke verplichtingen voldoet die op haar rusten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere privacy gerelateerde (Europese en lokale) wetgeving.
18.2. Indien de dienstverlening door Hoffice Support gegevensverwerking inhoudt, geschiedt die gegevensverwerking volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat de gegevensverwerking niet onrechtmatig is en in lijn met de daarvoor geldende privacyregelgeving.
18.3. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Hoffice Support en opdrachtgever, opdrachtgever wordt geconfronteerd met een datalek is Hoffice Support voor de schade die opdrachtgever daardoor lijdt en voor de mogelijke boetes die daardoor worden opgelegd niet aansprakelijk, tenzij de datalek het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van ernstige nalatigheid van Hoffice Support. Aansprakelijkheid is dan beperkt ex artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
18.4. Zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na het beëindigen daarvan vrijwaart opdrachtgever Hoffice Support onvoorwaardelijk en onbeperkt voor aanspraken en rechtsvorderingen van derden uit hoofde van een datalek en schending van privacywetgeving voor zover die aanspraak voortvloeit uit de dienstverlening door Hoffice Support.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit de offerte of overeenkomsten tussen Hoffice Support en opdrachtgever worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, tenzij Hoffice Support er voor kiest het geschil voor te leggen aan de op grond van de wet bevoegde rechtbank.
19.2. Op elke overeenkomst tussen Hoffice Support en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.